Home PageRegulamin

Regulamin

REGULAMIN

Sklepu Internetowego Słodki Świat

 

 • 1 Słownik

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Daniel Sawczuk Słodki Świat – działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży detalicznej produktów, prowadzona przez Daniela Sawczuk, administrator sklepu internetowego www.slodkiswiat.com.pl, z siedzibą w Warszawie, 03-876, ul. Matuszewska 20 lok. C, adres do korespondencji: Warszawa, 03-876, ul. Matuszewska 20 lok. C, NIP: 5782881281, REGON: 141833038 nr. rachunku bankowego 37 1020 1042 0000 8902 0209 3706 PKO BP, adres poczty elektronicznej: biuro@slodkiswiat.com.pl, numer kontaktowy: +48 603 138 833 lub +48 (22) 744 59 50, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzany przez Daniel Sawczuk Słodki Świat, dostępny pod adresem www.slodkiswiat.com.pl, za pomocą, którego Daniel Sawczuk Słodki Świat świadczy Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.slodkiswiat.com.pl.
 4. Usługa – sprzedaż produktów spożywczych oraz innych produktów, a także sprzedaż wysyłkowa prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terytorium Unii Europejskiej realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Sprzedający – Daniel Sawczuk Słodki Świat.
 6. Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.
 7. Odbiorca – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wskazany przez Zamawiającego i uprawniony do odbioru zamówionych produktów.
 8. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.
 9. Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek kurierskich. Sprzedający korzysta z usług firmy kurierskiej DPD Polska.

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedający świadczy Usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terytorium Unii Europejskiej po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli przemawiają za tym cechy produktu, które uniemożliwiają dostarczenie produktu w stanie nienaruszonym. Powyższe wynika z krótkiego terminu zepsucia produktów spożywczych.
 3. Produkty przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są prezentowane wyłącznie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności.
 4. Cena produktu umieszczonego w Sklepie jest ceną brutto, zawierającą wartość podatku VAT w wysokości 23%.
 5. Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w § 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą usługodawcy, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Zamawiający.
 6. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt pozbawiony wad.
 7. Zamawiający dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w § 1 pkt. 8 Regulaminu.
 8. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub na żądanie fakturę VAT potwierdzającą zawarcie Umowy.
 9. Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 • 3 Złożenie zamówienia, zawarcie i rozwiązanie Umowy
 1. Zamawiający, dokonując zamówienia produktów oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
 2. Sprzedający świadczy Usługi na rzecz Zamawiającego po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia.
 3. Zamawiający, przed złożeniem zamówienia posiada możliwość rejestracji na stronie internetowej Sklepu.
 4. W celu rejestracji, Zamawiający obowiązany jest podać następujące dane:
 5. Imię i nazwisko;
 6. Adres zamieszkania;
 7. Adres poczty elektronicznej;
 8. Telefon kontaktowy;
 9. Dane do faktury VAT.
 10. Zamawiający oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
 11. Zamawiający, podczas rejestracji określa indywidualny LOGIN oraz indywidualne HASŁO.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zagubienia lub udostepnienia przez Zamawiającego osobom trzecim indywidualnego LOGINU oraz HASŁA, a także w sytuacji, gdy podmiot nieupoważniony uzyskał dostęp do konta Zamawiającego popełniając czyn zabroniony.
 13. Zamawiający dokonuje zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej www.slodkiswiat.com.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.slodkiswiat.com.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail można dokonywać w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 00.00 do 24.00. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
 14. Celem złożenia zamówienia w Sklepie, Zamawiający obowiązany jest do wyboru określonego produktu lub produktów.
 15. Wybór produktu do zamówienia następuje poprzez wybór opcji – Dodaj do koszyka.
 16. Wybrane produkty, przechowywane w koszyku można zamówić akceptując koszyk poprzez wybór opcji – Złóż zamówienie.
 17. Zamawiający, po wyborze opcji Złóż zamówienie, obowiązany jest podać szczegółowe dane Zamawiającego oraz Odbiorcy, jeśli jest inny niż Zamawiający:
 18. Imię i Nazwisko;
 19. Adres zamieszkania;
 20. Adres dostawy;
 21. Adres poczty elektronicznej;
 22. Telefon kontaktowy.
 23. Zamawiający oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
 24. Zamawiający, po podaniu danych zgodnie z § 3 ust. 12 Regulaminu, obowiązany jest dokonać wyboru sposobu dostawy zamówionych produktów:
 25. Przesyłka kurierska.
 26. Zamawiający posiada możliwość wskazania dokładnego terminu, w którym zamówione produkty mają zostać dostarczone.
 27. Zamawiający posiada możliwość wskazania sposobu dokonania zapłaty za zamówione produkty zgodnie z § 5 Regulaminu:
 28. Zamawiający obowiązany jest sprawdzić wszelkie dane podane w trakcie składania zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnie podanych danych przez Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje weryfikacji poprawności i prawdziwości podanych przez Zamawiającego danych.
 29. Zamawiający, podczas składania zamówienia obowiązany jest zaakceptować Regulamin, który jest zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.
 30. Zamawiający, składa zamówienie poprzez wybór opcji – „Złóż zamówienie i zapłać”.
 31. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej zostaje przesłana wiadomość e-mail, zawierająca informacje o potwierdzeniu złożenia zamówienia, odnośnik do strony, na której Zamawiający posiada możliwość śledzenia stanu zamówienia.
 32. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia ro realizacji.
 33. Sprzedający zweryfikuje złożone zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji.
 34. Sprzedający posiada prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy:
 35. Brak jest zamówionego produktu;
 36. Brak jest możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego;
 37. Sprzedający posiada prawo do niezrealizowania zamówienia, przy którym Zamawiający podał dane niezgodne z § 3 ust. 12 i 13 Regulaminu.
 38. O odmowie realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Zamawiającego wiadomością e-mail.
 39. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Zamawiającego za zamówienie, którego realizacji Sprzedający odmówił, w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający poinformował Zamawiającego o odmowie realizacji zamówienia.
 40. Powyższe, nie dotyczy zamówień, które zostały przez Sprzedającego przyjęte do realizacji.
 41. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Zamawiającego wiadomością e-mail.
 42. Zamawiający posiada prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia do chwili, gdy Sprzedający przekaże Zamawiającemu informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 43. Z chwilą, gdy Sprzedający potwierdzi przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji, Sprzedający oraz Zamawiający zawierają Umowę.
 44. Zleceniodawca, będący konsumentem, na podstawie przepisu art. 38 ust. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wyraża zgodę na rozpoczęcie i zakończenie realizacji Usługi w terminie przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Po zakończeniu realizacji Usługi, konsument traci prawo odstąpienia od Umowy.
 45. Zgoda Zleceniodawcy na rozpoczęcie i zakończenie realizacji Usługi przed wskazanym terminem zgodnie z § 3 ust 31 zdanie 1 Regulaminu wyłącza prawo do odstąpienia od Umowy.
 46. Anulowanie przyjętego do realizacji zamówienia może nastąpić za porozumieniem stron tylko w sytuacji, gdy realizowane zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest w trakcie realizacji, a jego anulowanie jest możliwe i nie powoduje szkód po stronie Sprzedającego.
 47. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i zostaje rozwiązana z dniem jej wykonania, to jest z dniem przekazania przez Sprzedającego zamówionych produktów Zamawiającemu lub Odbiorcy. Za chwilę przekazania zamówionych produktów uznaję się chwilę wydania przez Dostawcę zamówionych produktów Zamawiającemu lub Odbiorcy.
 48. Umowa zostaje rozwiązana w razie braku dokonania przez Zleceniodawcę płatności z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu.

 

 • 4 Realizacja zamówienia
 1. Złożone zamówienie jest kompletowane przez Sprzedającego i przekazywane do wysyłki w terminie 3 dni roboczych, w przypadku zamówień o statusie – Na stanie, od chwili zaksięgowania dokonanej przez Zamawiającego płatności na rachunku bankowym Sprzedającego, jeżeli Zamawiający dokonuje płatności przelewem lub autoryzacji transakcji, jeżeli Zamawiający dokonuje płatności korzystając z platformy Przelewy24 lub potwierdzenia przez Zamawiającego zgodności zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje płatności za pobraniem. Całkowity czas otrzymania produktu stanowi sumę czasy realizacji zamówienia oraz czasu dostawy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający podał inny, szczegółowy termin dostawy zamówienia.
 2. Skompletowane zamówienie Sprzedawca przekazuje do dostarczenia Dostawcy.
 3. Czas dostawy zamówionych produktów jest uzależniony od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy oraz miejsca dostawy. Czas dostawy określony jest przez Dostawcę w przyjętych przez niego dokumentach wewnętrznych dostępnych na stronie www.dpd.com.pl i wynosi 1 dzień roboczy.
 4. Zamówienia są wysyłane przez Sprzedającego w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 5. Godziny dostaw określają dokumenty wewnętrzne przyjęte przez Dostawcę.
 6. W sytuacji, gdy Zamawiającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a wskazany adres dostawy jest adresem jej siedziby lub miejscem wykonywania działalności gospodarczej, zamówienie zostaje doręczone do recepcji lub sekretariatu.
 7. Zamawiający posiada możliwość uzyskania informacji dotyczących zamówienia oraz możliwość śledzenia postępu realizacji zamówienia poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie u Sprzedającego lub logując się na stronie internetowej Sklepu.
 8. Sprzedający, po przekazaniu Dostawcy zamówienia, poinformuje Zamawiającego o numerze listu przewozowego, który może zostać wykorzystany do śledzenia przesyłki za pomocą platformy do śledzenia przesyłek dostępnej na stronie internetowej Dostawcy.
 9. Zamawiający, dokonując zamówienia, wyraża zgodę na przekazanie mu przez Sprzedającego dowodu zakupu, to jest paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie elektronicznej.
 10. Sprzedający, do każdego zamówienia wystawia paragon fiskalny lub na żądanie Zamawiającego fakturę VAT, które są przekazywane Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 11. Zamawiający posiada możliwość zażądania, aby do wysłanego zamówienia został załączony wydruk paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 12. Dowód zakupu zostaje przekazany Zamawiającemu w chwili zrealizowania zamówienia.
 13. Za chwilę zrealizowania zamówienia uznaje się moment przekazania zamówienia Zamawiającemu lub Odbiorcy.
 14. Zamawiający posiada możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia w polu – Uwagi do zamówienia.
 15. Wskazane przez Zamawiającego uwagi do zamówienia nie stanowią świadczeń gwarantowanych. Sprzedający, w miarę możliwości stara się realizować uwagi, jednak nie mogą one stanowić warunku do spełnienia świadczenia głównego, to jest realizacji zamówienia.
 16. Wszystkie produkty, jakie mogą zostać zamówione posiadają oryginalne znaki graficzne producenta, a także inne indywidualne elementy stosowane przed producenta. Sprzedający informuje, iż wskazane wyżej elementy nie muszą być widoczne na zdjęciach prezentowanych produktów.
 17. Rzeczywiste cechy produktu, takie jak kolor, mogą się różnić od cech widocznych na zdjęciach i wydrukach prezentowanych produktów.
 18. Zamawiający posiada możliwość uzyskania dodatkowych informacji na temat produktu kontaktując się ze Sprzedającym.

 

 • 5 Zasady dokonywania płatności
 1. Zamawiający dokonuje płatności wybierając jedną z następujących form:
 2. Płatność gotówką za pobraniem;
 3. Płatność przelewem za pośrednictwem platformy Przelewy24;
 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – 24 1950 0001 2006 0462 7429 0002 Idea Bank S.A., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
 5. Zamawiający, wybierając formę płatności za pobraniem, dokonuje płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.
 6. Zamawiający, wybierając formę płatności przelewem za pośrednictwem platformy Przelewy24, dokonuje płatności przelewem w trakcie składania zamówienia.
 7. Zamawiający, wybierając formę płatności przelewem, dokonuje płatności przelewem po złożeniu zamówienia w terminie 2 dni od złożenia zamówienia.
 8. Sposób dokonywania płatności przelewem przy użyciu platformy Przelewy24 określają dokumenty wewnętrzne platformy Przelewy24.

 

 • 6 Wysyłka skompletowanego zamówienia
 1. Skompletowane zamówienie Sprzedający przekazuje Dostawcy.
 2. Cena podana przy przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”, stanowi cenę finalną, to jest cenę brutto zawierającą podatek VAT oraz zawierającą koszty wysyłki.
 3. Koszty wysyłki na terytorium rzeczpospolitej Polskiej są następujące:
 4. Przesyłka do 30 kg wagi – 13 złotych płatne przelewem;
 5. Przesyłka do 30 kg wagi – 15 złotych płatne za pobraniem;
 6. Przesyłka do 60 kg wagi – 26 złotych płatne przelewem;
 7. Przesyłka do 60 kg wagi – 30 złotych płatne za pobraniem;
 8. Przesyłka powyżej 60 kg wagi – do uzgodnienia;
 9. Przesyłka o wartości powyżej 150 złotych – gratis po dokonanej przedpłacie.
 10. Wskazane koszty wysyłki mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to kosztów wysyłki dla zamówień realizowanych.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo, do wprowadzania akcji promocyjnych, ich odwoływania oraz wprowadzania w nich zmian.

 

 • 7 Gwarancja jakości produktów
 1. Wszystkie produkty dostępne, jakie mogą zostać zamówione, w tym dekoracje czekoladowe i czekoladki, są przyrządzane wyłącznie w oparciu o autorskie i tradycyjne przepisy. Do ich produkcji nie są używane substancje szkodliwe, niedopuszczone do obrotu spożywczego, wydłużające termin do spożycia.
 2. Sprzedający oświadcza, iż każdy produkt przed wysyłką jest kontrolowany pod względem świeżości.
 3. Ze względu na szczególny charakter produktów oraz ich podatność na uszkodzenia wywołane przez niekorzystne warunki, Zamawiający jest obowiązany zapoznać się z etykietą umieszczona na produkcie, określającą sposób przechowywania produktu.

 

 • 8 Postępowanie reklamacyjne
 1. Zasady dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zamawiający posiada możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy korzystając ze wzoru formularza zamieszczonego w § 11 Regulaminu.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.
 5. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 6. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. Sprzedający, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba, że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 13. Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 16. Zamawiane produkty, ze względu na swój charakter, mogą ulec zniszczeniu poprzez skruszenie lub odłamanie elementu w trakcie transportu.
 17. Sprzedający dochowa najwyższej staranności w zabezpieczeniu zamówionego produktu.
 18. Reklamacja winna zostać przekazana przez Zamawiającego pisemnie na adres Sprzedającego.
 19. Zamawiający dokonujący reklamacji jest zobowiązany do szczegółowego podania przyczyn reklamacji, danych Zamawiającego oraz adresu Zamawiającego.
 20. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przekaże na wskazany przez Zleceniodawcę adres odpowiedź, w której ustosunkuje się do reklamacji oraz poda sposób rozpatrzenia reklamacji.
 21. W sytuacji, gdy uzasadniona jest wymiana produktu na nowy, Sprzedający dokona wymiany lub w razie braku możliwości wymiany, dokona zwrotu opłaty.
 22. Produkty, które nie zostały odebrane podlegają utylizacji.
 23. Reklamacje oparte na różnicy rzeczywistych cech produktu takich jak kolor, od cech widocznych na zdjęciach i wydrukach prezentowanych produktów, nie podlegają uwzględnieniu.
 24. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian wzorów i kolorów opakowań produktów, a także materiałów wykorzystywanych do ich produkcji.

 

 • 9 Polityka prywatności
 1. Dane gromadzone w ramach Serwisu stanowią zbiór danych Zamawiających w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących przez Sprzedającego.
 3. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Sprzedający, to jest Daniel Sawczuk Słodki Świat.
 4. Udostępnienie danych Sprzedającemu jest konieczne w procesie rejestracji w Serwisie celem jej prawidłowego przeprowadzenia.
 5. Sprzedający jest wyłącznym administratorem danych i informacji gromadzonych Serwisie.
 6. Dane osobowe gromadzone przez Sprzedającego nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem:
 7. zgody użytkownika;
 8. na wniosek uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego;
 9. Dane osobowe są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ujawnienia lub utraty oraz przed ich zniszczeniem. Do ochrony stosowane są zabezpieczenia stosowane zgodnie z ich odpowiednim przeznaczeniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 10. Gromadzone przez Sprzedającego dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych oraz w celu prawidłowej realizacji zamówień.
 11. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada możliwość wglądu w ich treść oraz jej poprawiania.
 12. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych jego dotyczących oraz usunięcia danych z bazy Serwisu.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostepnienia danych podmiotu, osobom nieupoważnionym.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego udostepnienia osobom trzecim danych osobowych, które weszły w posiadania danych popełniając czyn zabroniony.

 

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili opublikowania w Regulaminie na stronie Sklepu.
 3. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłat. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 4. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Serwis wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
 5. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.
 6. W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co, do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
 8. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

 

 • 11 Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Daniel Sawczuk SŁODKI ŚWIAT             …………………………………………

Matuszewska 20 lok. B, Miejscowość i data

03-876 Warszawa

NIP: 5782881281

e-mail: biuro@slodkiswiat.com.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących towarów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania towaru: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Data i podpis: ______________________________________________________________